• Naziv proizvoda:

    Silekol FL Elastic

  • Kategorija:

    Lepak za keramičke pločice

  • Podeli na:

Informacije o proizvodu

SILEKOL FL ELASTIC je visokofleksibilni lepak za keramičke i granitne pločice za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Sadrži sivi portland cement.

Primena

Za lepljenje keramičkih pločica, mermera, granita, prirodnog i veštačkog kamena na zidne, podne i fasadne površine, isključivo na čvrste podloge (maltere na bazi cementa i kreča, betona), za spoljašnju i unutrašnju upotrebu. Odlična prionljivost, visoka čvrstoća, fleksibilnost i otpornost na vlagu. Pogodan za lepljenje pločica niske upojnosti (E ≤3%), pločica velikih dimenzija, prilikom postavljanja na površine sa već postojećim pločicama, kao i na podloge sa podnim grejanjem. Za optimalne rezultate prilikom lepljenja pločica na slaboupojnim površinama, koristiti u kombinaciji sa Master podlogom.

Priprema i nanošenje

Podloga na koju se lepak nanosi mora biti čvrsta, čista, nosiva, nesmrznuta, bez iscvetavanja, bez ostataka ulja ili boje. Priprema se vrši dodavanjem praha u oko 26-28% vode uz intenzivno mešanje do potpune homogenizacije. Masu ostaviti da odstoji oko 10 min, zatim još jednom promešati da se dobije lepak primerene gustine. Lepak nanositi pomoću nazubljene gleterice sa odgovarajućom veličinom zubaca tako da minimum 65% površine pločice bude prekriveno lepkom (u slučaju unutrašnje upotrebe) a minimum 90% (u slučaju spoljašnje upotrebe). Veličina zubaca zavisi od dimenzija pločica (optimalno 4-6 mm za pločice veličina 10-25 cm). Pločice utiskivati u sloj lepka na podlozi, a ukoliko je površina neravna lepak nanositi i na pločicu, i na taj način vršiti izravnavanje. Visokoupojne, porozne pločice pre postavljanja treba navlažiti. Višak lepka ukloniti vlažnim sunđerom, a očvrsle delove mehaničkim putem. Višak lepka u fugama ukloniti mehaničkim putem. Za detaljnija uputstva pogledati tehnički list proizvoda.

Specifikacija

Tehnički podaci: Optimalni vremenski uslovi: temperatura podloge i vazduha +5°C do +25°C. Otvoreno vreme rada: oko 30 minuta (zavisno od podloge i atmosferskih uslova). Mogućnost fugovanja nakon: cca.24h pri sušenju na optimalnim uslovima (23°C i 50-60% r.v.v.). Okvirna potrošnja oko 3-5 kg/m2, zavisno od podloge i debljine nanošenja.
Rok trajanja i skladištenje: 12 meseci u originalnom pakovanju u suvoj prostoriji na paletama.
Bezbedonosna uputstva H315 Izaziva iritaciju kože. H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži. H318 Dovodi do teškog oštećenja oka. H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice. P302+P352 AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. P333+P313 Ako dođe do iritacije kože ili osipa: Potražiti medicinski savet/mišljenje. P305+P351+P338 AKO DOSPE U OČI: Pažljivo isprati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. P304+P340 AKO SE UDIŠE: Izneti povređenu osobu na svež vazduh i obezbediti da se odmara u položaju koji ne ometa disanje.
Potrebna Vam je informacija o proizvodu?

Pošaljite nam poruku.